گیج‌های مخصوص

گیجهای هستند که با توجه به پارامترهای هندسی و غیر هندسی قطعه کار تعیین می گردند.
شامل:
گیجهای کنترل فاصله، کنترل موقعیت ، کنترل هم محوری ، کنترل لنگی ، کنترل گردی ، کنترل استوانه ای بودن که بر اساس استانداردها و نیازهای مشتریان طراحی و ساخته می شوند.گیجهای مخصوص تولیدی از مواد مناسب (ضد سایش ، سختی بالا ، تنش گیری و تثبیت شدگی ابعادی) مطابق با استانداردهای معتبر جهانی ساخته می شود.