گیج‌های استاندارد

  • گیجهای استاندارد براساس استانداردهای جهانی و بر اساس خواسته مشتریان طراحی و ساخت می گردد.

  • گیجهای توپی ساده ( کنترل سوراخها )

  • گیجهای تخت ( کنترل انواع شیارها و جای خارها)

  • گیجهای میله ای ( کنترل سوراخها با قطر بزرگ )

  • گیجهای رینگی ساده ( کنترل محورها ، میله ها و شفتها )

  • گیجهای دهان اژدری ثابت و قابل تنظیم ( کنترل محورها ، میله ها ، شفتها و ضخامت ها )

  • گیجهای توپی پیچی ( کنترل رزوه های داخلی )

  • گیجهای رینگی پیچی ( کنترل رزوه های بیرونی )

  • گیج های دهان اژدر پیچی ( کنترل رزوه های خارجی )