صمدالله شکری 

مدیر عامل  

سعید حبیبی
قائم مقام مدیر عامل
کمال علیپور
سرپرست معاونت اجرائی 
مدیر تولید و مونتاژ
رضا ولی وند
مشاور مدیر عامل 
و مدیر گیج و ابزار سازی

وحید غفران نیا

مدیر حراست
محمد رضا مسگری 
مدیر امور مالی

مهرداد اشجاری

مدیر امور کنترل کیفی

بهبود مهدی فر

مدیر امور اداری و توسعه منابع انسانی

عبدالحسین محمدی
مدیر تضمین کیفیت

پرویز نادری

مدیر امور بازرگانی
صادق زینالی
مدیر فناوری اطلاعات

رامین قاری زاده 

مدیر برنامه ریزی و انبارها

امین نوروزی
سرپرست مدیریت طرح و برنامه