مدیر عامل : امیر حسین علیزاده
 آدرس کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، روبروی شرکت پمپ و توربین – صندوق پستی ۱۷۱-۵۱۸۴۵
 تلفن: ۳۲۸۹۴۰۵۷ -۰۴۱
 فروش: ۳۲۸۹۶۶۵۲ -۰۴۱
 فکس: ۳۲۸۹۸۴۶۸ -۰۴۱
 ایمیل: info@semet-co.ir

 آدرس دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج، داخل شرکت مگا موتور، ساختمان اداری قدیم
 تلفن: ۶-۴۴۹۲۲۴۵۵ -۰۲۱ (داخلی ۶۷۲)
 فکس: ۴۴۹۲۲۸۹۲ -۰۲۱
 ایمیل: office@semet-co.ir