امیر حسین علیزاده

 مدیر عامل  

امیر جدیری

سرپرست معاونت اجرائی

رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل

کمال علیپور
مدیر تولید و مونتاژ

رضا ولی وند

مدیر بازرگانی

وحید غفران نیا

مدیر حراست

صادق زینالی

مدیر فناوری اطلاعات

مهرداد اشجاری

سرپرست امور کنترل کیفی

مرتضی یحیی پور

سرپرست امور اداری و منابع انسانی

هادی دانشور

سرپرست امور مالی

عبدالحسین محمدی

مدیر تضمین کیفیت