معرفی فرمانده جدید پایگاه مقاومت بسیج مقداد شرکت سمتکو