سیلندر ترمز

در کلیه محصولات این شرکت از استانداردهای ,MES,CHRYSLER,ISO,DIN,JASO …,NISSAN,IKSTD, استفاده شده است.
شرح عملکرد مجموعه:
مجموعه سیلندر ترمز به عنوان یکی از اصلی ترین اجزاء مجموعه سیستم ترمز وظیفه تبدیل فشار هیدرولیک به نیروی ترمز گیری از طریق جابجایی پیستون و انتقال آن از لنت ترمز به کاسه چرخ اکسل عقب و یا جلو خودرو را دارد.مجموعه سیلندر ترمز عقب نیسان وانت:
مجموعه سیلندر ترمز عقب نیسان وانت که به صورت چپ و راست تولید می گردد که بر روی صفحه سیستم چرخ عقب نصب می گردد.
مجموعه سیلندر ترمز عقب مزدا وانت:
مجموعه سیلندر ترمز عقب مزدا وانت که به صورت چپ و راست تولید می گردد که بر روی صفحه سیستم چرخ عقب نصب می گردد.
مجموعه سیلندر ترمز جلو نیسان وانت:
مجموعه سیلندر ترمز جلو نیسان وانت که به صورت چپ و راست تولید می گردد که بر روی صفحه سیستم چرخ جلو نصب می گردد.
مجموعه سیلندر ترمز عقب تیبا :
مجموعه سیلندر ترمز عقب تیبا که به صورت چپ و راست تولید می گردد که بر روی صفحه سیستم چرخ عقب نصب می گردد.

 

سیلندر ترمزعقب نیسان

 

مجموعه سیلندر ترمز عقب نیسان وانت

بر روی صفحه سیستم چرخ عقب نصب می گردد

سیلندر ترمز عقب مزدا

 

مجموعه سیلندر ترمز عقب مزدا وانت

بر روی صفحه سیستم چرخ عقب نصب می گردد

سیلندر ترمز جلو نیسان

 

مجموعه سیلندر ترمز جلو نیسان

بر روی صفحه سیستم چرخ جلو نصب می گردد

سیلندر ترمز عقب تیبا

مجموعه سیلندر ترمز عقب تیبا بر روی صفحه سیستم چرخ عقب نصب می گردد