بازدید هیئت عالیرتبه ی شرکت مگاموتور از شرکت سمتکو